...


...
...
...
...
...


กลยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะความเป็นพลโลก มีทักษะชีวิตของคนในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมโดยบูรณาการเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพและมีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA

5. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ให้หลากหลาย พอเพียง และมีคุณภาพต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน

6. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนให้มีมาตรฐานเทียบเคียงมาตรฐานสากล

7. พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043236217
โทรสาร : 043243922