...


...
...
...
...
...ปีการศึกษา 2564

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาคุณภาพพิเศษที่เป็นเลิศทางวิชาการต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีพ


พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากลและมีความพร้อมสู่อาชีพ

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีพอย่างยั่งยืน

4. พัพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

5. จัดกระบวนการการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA

7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8. พัฒนาภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา


เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทยสอดรับกับบริบทสังคมโลก

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ

4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวและพัฒนาการของนักเรียน การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA โดยบูรณาการร่วมกับ SIAO MODEL

7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ


จุดเน้น

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

2. นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World Citizen) คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก

3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ คือทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา

4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านวิชาการ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ

6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหารOBECQA โดยบูรณาการร่วมกับ SIAO MODEL

9. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

11. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน


กลยุทธ์

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการในระบบ OBECQA สู่ TQA

2. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

3. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้

4. การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัย

5. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ

6. การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน


ปีการศึกษา 2563

วิสัยทัศน์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องบริบทสังคมท้องถิ่นไทยและสังคมโลก


พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

5. จัดกระบวนการการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA

7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8. พัฒนาภาคีเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานความเป็นไทยสอดรับกับบริบทสังคมโลก

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม

4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวและพัฒนาการของนักเรียนการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA

7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

2. นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นพลโลก (World Citizen) คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก

3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 คือทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหา

4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านวิชาการ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ

6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการบริหาร OBECQA

9. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

10. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

11. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043236217
โทรสาร : 043243922