...


...
...
...
...
...

<

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2566
เลขทะเบียน SAR     เลขทะเบียน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป    บันทึกข้อมูล
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการวางแผนการปฏิบัติงาน    บันทึกข้อมูล
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง    บันทึกข้อมูล
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติงานและการวางตัวตามบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู    บันทึกข้อมูล
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    บันทึกข้อมูล
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    บันทึกข้อมูล
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    บันทึกข้อมูล
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    บันทึกข้อมูล
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    บันทึกข้อมูล
               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    บันทึกข้อมูล
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    บันทึกข้อมูล
               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    บันทึกข้อมูล
               กิจกรรมแนะแนว    บันทึกข้อมูล
               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    บันทึกข้อมูล
               โครงการ English Program    บันทึกข้อมูล

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล(Self Assessment Report) ปีการศึกษา 2565


เลขทะเบียน SAR     เลขทะเบียน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการวางแผนการปฏิบัติงาน    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติงานและการวางตัวตามบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กิจกรรมแนะแนว    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
               กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    บันทึกข้อมูล    คู่มือการบันทึก
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043236217
โทรสาร : 043243922