ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
...


...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
58 ถนน กลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043236217
โทรสาร : 043243922